Ogólne warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY obowiązujące w umowach zawieranych przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz z siedzibą w Sokółce

 

  1. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsze ogólne warunki współpracy (dalej: OWW) mają zastosowanie do umów m.in. sprzedaży oraz dostawy zawieranych pomiędzy Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz z siedzibą w Sokółce a Klientem z wyłączeniem umów zawieranych poprzez serwis www.adgift.eu

   

 

 1. Użyte w OWW określenia oznaczają:

 

  1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz Spółka Cywilna z siedzibą w Sokółce.

 

  1. Klient – przedsiębiorca będący kontrahentem Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz; nabywający towar będący w ofercie Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

  2. Strony – Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz

 

  1. OWW – Ogólne Warunki WSPÓŁPRACY przyjęte przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz z siedzibą w Sokółce.

  2. Towar – wyroby sprzedawane przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz z siedzibą w Sokółce.

  3. Producent – producent towaru oferowanego przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz

 

  1. Oferta – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenie Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz zawierające informacje o oferowanym towarze, cenie i warunkach dostawy oraz ujawniające wolę zawarcia umowy przez Fabryka Reklam s.c Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

  1. Zamówienie – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczanie woli Klienta wyrażające chęć zakupu towaru od Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

  1. Potwierdzenie zamówienia – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczanie woli Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz wyrażające chęć zawarcia umowy z Klientem i określające jej warunki oraz skutkujące zawarciem umowy pod warunkiem braku zastrzeżeń co do warunków umowy ze strony Klienta.

 

  1. Odbiorca – podmiot określony przez Klienta, do którego dostarczane są towary zakupione przez Klienta.

 

  1. Zdobienie – produkty z kolekcji zdobione są następującymi technikami: grawerka laserowa, tłoczenie, grawerton, tampondruk, sitodruk, haft komputerowy, druk UV, druk solwentowy.

 

 1. Niniejsze OWW stanowią jedyne i wyczerpujące uregulowanie wiążące Strony w zakresie sprzedaży oraz dostawy towarów oferowanych przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. Postanowienia niniejszych OWW mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy pomiędzy Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz i Klientem wyłącza stosowanie niniejszych OWW tylko w zakresie wyraźnie i wyczerpująco uregulowanym w umowie w sposób odmienny.

 

 

 

 

 

   • 2 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Klient składając zamówienie akceptuje zasady i warunki współpracy określone w niniejszym OWW.

 

 1. Każde zamówienie zawierać będzie m.in. specyfikację zamawianego towaru (symbol produktu), wskazanie ilości, ceny, terminu płatności oraz miejsca i terminu odbioru towaru oraz warunki transportu i termin realizacji zamówienia. W przypadku braku niektórych elementów zamówienia Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz ma prawo żądać ich uzupełnienia. W przypadku nie podania terminu płatności lub miejsca odbioru towaru Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz ma prawo potwierdzić zamówienie i zawrzeć umowę. Strony ustalą wówczas brakujące informacje przed przystąpieniem do wykonania umowy.

 

 1. Termin ważności złożonego przez Klienta zamówienia wynosi 7 dni, po tym czasie automatycznie zostaje anulowane.

 

 1. Złożenie kolejnego zamówienia przez Klienta, który zawarł już wcześniej chociażby jedną umowę z Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz oznacza wyrażenie zgody na zastosowanie postanowień OWW.

 

 1. Zawarcie każdej umowy, także w trybie ofertowym, następuje z momentem dojścia do Klienta potwierdzenia zamówienia. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

 

 1. Za moment zawarcia umowy uznaje się przesłanie do klienta przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przesyłane będzie przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz niezwłocznie po uzyskaniu informacji, że towar znajduje się w magazynie.

 

 1. Odpowiedź na zamówienie zawierająca dodatkowe lub odmienne warunki dotyczące ceny, terminu płatności, jakości i ilości towarów, miejsca i czasu odbioru towarów, nie jest potwierdzeniem zamówienia, ale ofertą, która powinna zostać bezwarunkowo przyjęta w terminie 3 dni, chyba, że treść oferty wskazuje możliwość jej przyjęcia w innym terminie.

 

 1. Nie ma możliwości dokonywania zmian w zawartości potwierdzonego zamówienia oraz/lub łączenia go z innym.

 

 1. Dla ważności zawarcia umowy lub jej zmiany wszelkie oświadczenia woli wymieniane pomiędzy stronami powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie, ewentualnie za pośrednictwem oficjalnie podanego adresu e-mail.

 

 1. Dla ważności zawarcia umowy lub jej zmiany wszelkie oświadczenia woli powinny wychodzić od osób działających z upoważnienia Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które w jego ocenie zawiera treści obsceniczne, obraźliwe, zachęca do dyskryminacji rasowej, płciowej, narodowej, lub zawiera inne niewłaściwe moralnie treści nie pozwalające na jego realizację.

 

   • 3 CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI I KREDYT KUPIECKI

 

 1. Cena za sprzedany towar oraz termin i warunki jej zapłaty będą każdorazowo wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Zapłata może następować jednocześnie z wydaniem towaru, albo w formie przedpłaty, albo z odroczeniem terminu płatności.

 

 1. Klient upoważnia Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz do wystawiania faktur VAT bez podpisu drugiej Strony i wysłania ich pocztą bez pisemnego potwierdzenia odbioru lub pocztą elektroniczną na oficjalnie podany adres e-mail. Ceny podawane przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawek aktualnie obowiązujących.

 

 1. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz wskazany w fakturze. Dniem dokonania zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. Zapłata ceny wyrażonej w walucie obcej następuje w tej walucie, chyba, że Strony postanowią inaczej.

 

 1. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz fakturze VAT.

 

 1. W przypadku opóźnienia się Klienta z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar, zapłaci on Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz odsetki ustawowe za opóźnienie.

 

 1. Realizacja zamówień z odroczonym terminem zapłaty odbywa się po przyznaniu Klientowi przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz indywidualnego kredytu kupieckiego, wskazującego maksymalny poziom zadłużenia Klienta.

 

 1. Kredyt kupiecki jest przyznawany Klientowi przed zawarciem kolejnej umowy na podstawie pisemnego wniosku Klienta o kredyt kupiecki. Wysokość kredytu kupieckiego oraz termin płatności uzależnione są od potencjału, potrzeb, możliwości handlowych, historii i wysokości transakcji oraz oceny wiarygodności płatniczej Klienta dokonanej przez współpracujące z Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz instytucje ubezpieczeniowe. W przypadku gdy wiarygodność Klienta jest oceniana przez wskazaną przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz firmę ubezpieczeniową, Klient ma obowiązek udostępnić tej instytucji konieczne dane finansowe. Odmowa Klienta udostępnienia tych informacji może spowodować brak możliwości udzielenia kredytu kupieckiego w oczekiwanym wymiarze.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz po przyznaniu Klientowi kredytu kupieckiego, może go zmienić lub cofnąć w każdym czasie, w szczególności, w przypadku:

 

  1. nie wywiązywania się Klienta z postanowień zawartych umów,

 

  1. powzięcia przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz informacji o takim stanie zadłużenia Klienta wobec innych kontrahentów, które uniemożliwiałby wywiązanie się przez Klienta z postanowień zawartych umów z Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. W przypadku gdy Klient zalega z dokonaniem płatności wobec Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz może odmówić przyjęcia kolejnych zamówień Klienta, a w razie konieczności także wstrzymać realizację zamówień będących w trakcie realizacji, do momentu otrzymania zaległej płatności.

 

 1. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Fabryka Reklam s.c. Grzegorz otoka Ryszard Stasiewicz w formie pisemnej o:

 

  1. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także powodach stanowiących uzasadnienie tego wniosku,

  2. zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli,

  3. każdej zmianie wpływającej na zdolność Klienta do spłaty zobowiązań względem Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. W przypadku nie wypełnienia obowiązków informacyjnych wymienionych w § 3 ust. 11 przez Klienta, Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz ma prawo jednostronnie odstąpić od zawartych, a niewykonanych umów oraz postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności wynikające z umów, na podstawie których Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz dokonał już wydania towaru.

 

 1. Klientowi nie przysługuje wobec Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności (poza tymi, które wyłączeniu od potrącenia nie podlegają z mocy prawa bezwzględnie powszechnie

obowiązującego), w każdym przypadku wyłącza się prawo potrącenia należności związanych z zawarciem i sposobem wykonania umowy.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz posiada prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty całości ceny.

 

   • 4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I WYDANIE TOWARÓW

 

 1. Wydanie towarów następuje w chwili dopełnienia przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz wszystkich czynności koniecznych do umożliwienia odbioru towarów Klientowi lub Odbiorcy w miejscu przeznaczenia określonym w zamówieniu i potwierdzonym w potwierdzeniu zamówienia.

 

 1. Wydanie towarów następować będzie na warunkach określonych każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

 

 1. Termin i miejsce wydania towaru będzie określone każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

 

 1. Odbiorca zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar w terminie potwierdzonym przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz lub niezwłocznie po powiadomieniu o gotowości do wydania. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Klient może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz praw. Towar może być przechowywany za pośrednictwem osoby trzeciej na koszt i ryzyko Klienta, a miejsce odbioru Towaru może być w takiej sytuacji zmienione.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz dołoży wszelkich starań, aby Towar został właściwie opakowany i dostarczony we wskazanym w zamówieniu terminie. Termin realizacji zamówienia określony przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz w ofertach jest okresem szacunkowym i może ulec przesunięciu.

 

 1. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego Towaru w terminie ustalonym w potwierdzeniu zamówienia przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz. W przypadku braku ustaleń dostawa bądź odbiór Towaru zostanie zrealizowana w terminie dogodnym dla Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Klienta, z chwilą ich wydania Klientowi lub wydania wskazanemu przez Klienta podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie, w sytuacji gdy Klient sam wybiera przedsiębiorcę spedycyjnego (transportowego) rezygnując ze standardowego partnera spedycyjnego Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. Klient w każdym przypadku ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności Towaru na jego rzecz.

 

 1. W wypadku, gdy Towar dostarczany jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego (transportowego) Klient zobowiązany jest do zbadania stanu opakowania przesyłki, w celu ustalenia, czy przedmiot zamówienia i jego opakowanie nie zostały uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest zobowiązany do sporządzenia stosownego protokołu odbioru przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej (transportowej), pod rygorem uznania, że opakowanie ani Towar nie były uszkodzone do momentu wydania ich Klientowi.

 

 1. W razie uszkodzenia Towaru podczas transportu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Fabryka Reklam s.c. Grzegorz otoka Ryszard Stasiewicz i przesłać mu podpisany protokół odbioru z opisem i uzasadnieniem zgłoszonych zastrzeżeń.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe nie z jego winy (w szczególności nie odpowiada za opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta lub firmy spedycyjnej (transportowej).

 

 1. Brak możliwości dostarczenia Towaru w terminie pierwotnie umówionym, nie zwalnia Klienta z obowiązku odebrania go w innym terminie, natomiast brak możliwości odebrania Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta powoduje wymagalność obowiązku zapłaty wszelkich należności tak jakby Towar został odebrany.

 

  • 5 REKLAMACJE I ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

 

 1. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych oraz jakościowych w odniesieniu do wad widocznych musi nastąpić najdalej w ciągu 3 dni od dnia wydania towaru i odnosić się musi do dokumentów przewozowych dotyczących danej dostawy.

 

 1. O wadach, których nie da się wykryć pomimo starannego zbadania, Klient ma obowiązek zawiadomić Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 10 dni od dnia wydania towaru.

 

 1. Wszelkie roszczenia z tytułu reklamacji wygasają po upływie 30 dni od dnia wydania towaru.

 

 1. Zgłaszanie niezgodności ilościowych i jakościowych podczas odbioru towaru wymaga sporządzenia protokołu rozbieżności i dokonania wpisu w dokumencie przewozowym, podpisanym przez przewoźnika.

 

 1. Do zgłoszenia reklamacji powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. kopia listu przewozowego,

 

  1. dokument zawierający dokładny opis towaru (zgodny z opisem podanym w zamówieniu), numer zamówienia, dokładna ilość reklamowanego towaru,

 

  1. protokół rozbieżności lub inny dokument opisujący w jaki sposób stan towaru odbiega od normy,

  2. żądanie Klienta (np. obniżenie ceny, wymiana towaru).

 

 1. Wszystkie reklamacje, zarówno co do ilości, jak i co do jakości, muszą być wyrażone w fizycznie mierzalnych wartościach.

 

 1. Nie będzie stanowić podstawy do reklamacji wykonanie przez Pfabryka Reklam s.c. Grzegorz otoka Ryszard Stasiewicz umowy sprzedaży z 3% marginesem błędu co do ilości Towaru, ze względu na uszkodzenia powstające w druku, ewentualne uszkodzenia Towaru w magazynie lub jego brak podczas realizacji, przy czym w wymienionym przypadku klient jest zobowiązany zapłacić wyłącznie cenę otrzymanej przez niego części Zamówienia.

 

 1. W przypadku zgłaszania niezgodności jakościowych na Kliencie spoczywa obowiązek wykazania niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem bądź normą materiałową.

 

 1. Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się każdorazowo datę pierwszego zgłoszenia do Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz na piśmie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej informacji o istnieniu wady towaru.

 

 1. Klient zobowiązuje się wyodrębnić i udostępnić reklamowany towar Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz do wglądu w stanie, w jakim znajdował się w dniu wydania, na każde jego wezwanie. W przypadku wykrycia wady ukrytej podczas procesu technologicznego Klient zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać dalszego przetwarzania towaru. Jeżeli towar zostanie po zgłoszeniu niezgodności przetworzony, odpowiedzialność Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz za wady towaru wygasa. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz Kupujący ma obowiązek powstrzymać się z dalszą sprzedażą towaru.

 

 1. Jeżeli któraś ze stron uzna, że dla oceny istnienia wad potrzebna będzie ekspertyza techniczna sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, to obowiązek jej zlecenia ciąży na Kliencie. Wybór rzeczoznawcy nastąpi po uzgodnieniu przez obie strony. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po udostępnieniu mu stosownej ekspertyzy.

 

 1. Koszty ekspertyzy, o której mowa w § 5 ust. 11, jak również wszelkie inne koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności koszty podróży służbowych przedstawicieli Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz i Klienta, koszty wyodrębnienia, selekcji i badania reklamowanego towaru zostaną pokryte przez Strony według następujących zasad:

 

  1. w przypadku uznania reklamacji za zasadną, wszelkimi kosztami związanymi z reklamacją zostanie obciążony Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz,

 

  1. w przypadku odrzucenia reklamacji ze względu na jej bezzasadność wszelkie koszty związane z reklamacją poniesie Klient.

 

 1. Uwzględnienie, bądź odrzucenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę, zgodnie z § 5 ust. 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Klientowi stosowną część ceny, o ile została już ona uiszczona przez Klienta.

 

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i liczony jest od daty otrzymania wszystkich dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu, w szczególności w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione będzie od zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy i/lub uzupełnienia dokumentacji dotyczącej reklamacji.

 

 1. Zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń przed organami państwa ze strony Klienta z tytułu nienależytej jakość lub ilości towaru musi zostać poprzedzone procedurą reklamacyjną.

 

 1. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Klientowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości połowy ceny netto towaru objętego umową, przy czym Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz odpowiadać będzie jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe straty Klienta oraz jeśli powstały one z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty ceny za wydany towar. W zależności od sposobu rozpatrzenia reklamacji zostanie wystawiony dokument księgowy, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia pomiędzy stronami.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz oświadcza, iż w obrębie jednej partii towaru mogą występować nieznaczne różnice w kolorystyce. W odniesieniu do wyrobów skórzanych różnice w fakturze i kolorze są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego i nie są uważane za wadę towaru.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz nie odpowiada za reklamacje z tytułu towaru bez zdobienia, który Klient chce zwrócić do Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz po dokonaniu na nim zdobienia chyba, że towar ten wykazuje ukryte wady. Refundacja kosztów reklamowanego towaru wymaga dokonania przez Klienta zwrotu do Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz zakupionego i reklamowanego towaru.

 

 1. Z niewielkimi wyjątkami (artykuły świąteczne, sezonowe, II jakości i końca serii) Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz akceptuje prawo Klienta do dokonania zwrotu zakupionych towarów z oferty Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu. W przypadku kiedy Klient zdecyduje się na dokonanie zwrotu zakupionego towaru jest on zobowiązany do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz na oficjalnie podany adres e-mail i zgłoszenie chęci zwrotu towaru.

 

 1. Prawo do zwrotu towarów do Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz o którym mowa w § 5 pkt 20, przysługuje Klientowi jedynie w odniesieniu do towarów nie zdobionych a więc bez nadruku, znakowania, haftu czy innej kastomizacji. Warunkiem dokonania zwrotu towaru przez Klienta jest niepogorszony stan zwracanego towaru. W przypadku zwrotu towarów koszt dostawy towarów do Klienta lub Odbiorcy oraz dostawy zwrotnej obciąża zawsze Kupującego.

 

  • 6 KARY UMOWNE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Jeśli Klient nie dokona odbioru towaru w terminie 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania towaru, zapłaci on Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz jednorazową karę umowną w wysokości 10% ceny nie odebranego w terminie towaru. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz może również w tej sytuacji od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz od umowy nie zwalnia Klienta od zapłaty zastrzeżonej kary umownej.

 

 1. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i jedynie do wysokości jego wartości i w żadnym wypadku nie odpowiada za ewentualną utratę zysku Klienta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Fabryka Reklam s.c. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard nie ponosi winy.

 

 1. W szczególności Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stsiewicz nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w katalogu, a kolorystyką przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia, jeśli różnice te mieszczą się w granicach dopuszczalnych i akceptowanych w branży.

 

   • 7 SIŁA WYŻSZA

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta lub wobec osób trzecich, jeśli w trakcie obowiązywania umowy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz pełne albo częściowe wywiązanie się ze swoich zobowiązań, w szczególności takie jak: pożar, klęska żywiołowa, katastrofy ekologiczne, strajk, wojna, atak terrorystyczny, wszelkiego rodzaju działania wojskowe, blokada, zakaz eksportu lub importu, nałożenie antydumpingowych ograniczeń, działania podjęte przez jakiekolwiek władze lokalne lub państwowe, przerwy pracy w firmie Producenta dostarczającego towar Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz.

 

 1. W przypadku zaistnienia sił wyższych, wykonanie umowy będzie zawieszone na czas trwania okoliczności uniemożliwiającej jej wykonanie.

 

 1. Strona, która znalazła się pod działaniem siły wyższej, powiadomi drugą stronę o tym zdarzeniu oraz o dacie tego zdarzenia i wpływie tego zdarzenia na zdolność wywiązania się ze swoich obowiązków określonych w umowie natychmiast po tym jak to zdarzenie zacznie mieć miejsce.

 

 1. Strona pozostająca pod działaniem siły wyższej dokona wszelkich starań aby złagodzić jego wpływ na wykonywanie swoich obowiązków określonych umową. Strona ta postara się powiadomić drugą stronę o zakończeniu tego zdarzenia tak szybko jak to jest możliwe i ponownie podejmie wykonywanie obowiązków określonych w umowie.

 

 1. Jeżeli działanie siły wyższej będzie trwać dłużej niż trzy miesiące, każda ze Stron będzie miała prawo od Umowy odstąpić bez konsekwencji odszkodowawczych.

 

  • 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz ma prawo od umowy odstąpić, bez konieczności wyznaczania Klientowi terminu dodatkowego na wykonanie zawartej umowy, w przypadku:

 

  1. zwłoki Klienta w odbiorze towaru ponad 30 dni kalendarzowe,

 

  1. opóźnienia Klienta w zapłacie za co najmniej jedną fakturę przekraczającego 30 dni,

  2. powtarzającego się naruszania przez Klienta postanowień umowy lub OWW.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 1 wszelkie niespłacane zobowiązania Klienta, wynikające z wcześniej zawartych umów sprzedaży i wystawionych do dnia odstąpienia od umowy faktur, stają się natychmiast wymagalne

 

 1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy

 

      • 9 KLAUZULA POUFNOŚCI

 

  1. Obie strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, nie ujawniania, nie przekazywania i nie wykorzystywania uzyskanych w związku lub przy okazji realizacji umowy danych, informacji oraz warunków handlowych wynikających z Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz i Kupującego.

 

  1. Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz i Kupującego obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy, jak i po jej ustaniu.

 

  1. W przypadku naruszenia przez Klienta nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, Fabryka Reklam s.c. Grzegorz otoka Ryszard Stasiewicz ma prawo od umowy odstąpić lub ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty odszkodowania według zasad ogólnych.

 

  1. Za tajemnice przedsiębiorstwa Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz uważa się w szczególności wszelkie informacje, które nie zostały ujawnione z jego woli i nie są powszechnie znane oraz co, do których Klient został poinformowany o ich poufnym charakterze lub co, do których ze względu na ich rodzaj lub okoliczności Klient mógł przypuszczać, że są poufne.

 

     • 10 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Klient przesyłając wzór graficzny do Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz lub korzystając z logotypów przechowywanych w zasobach Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz, gwarantuje i zapewnia, że jest upoważniony do korzystania z wszystkich praw, w tym prawa do znaku handlowego, logotypu, sloganu, portretu, grafiki, znaku graficznego, zdjęcia i jakiejkolwiek innej treści i wzoru zawartych w pliku.

 2. Dodatkowo Klient gwarantuje i zapewnia, że przesłany wzór graficzny, ani w całości, ani też w części:

   1. nie narusza żadnych praw do własności intelektualnej osób trzecich,

 

   1. nie jest przedmiotem takiego naruszenia w wyniku, którego Klient go otrzymał,

 

   1. nie podlega ograniczeniom, które uniemożliwiałyby Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz legalną reprodukcję i przetwarzanie przesłanych obrazków i tekstów.

 

  1. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstające podczas transmisji danych.

 

    • 11 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO WŁAŚCIWE

 

 1. Do umów zawieranych zgodnie z OWW w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą mieć przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

 

 1. Wszelkie spory pomiędzy Fabryka Reklam s.c. Grzegorz otoka Ryszard Stasiewicz, a Klientem podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 

 1. W przypadku wystąpienia sporu, wynikającego z wykonania bądź interpretacji niniejszych OWW, Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem jego polubownego rozstrzygnięcia.

 

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

 

  • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Biuro Obsługi Klienta Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz z yjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy w godzinach 8.00 – 16.30 pod numerem telefonu 518292888 pod adresem e-mail: biuro@fabryka-reklam.com

 

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWW okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszych OWW wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy o których mowa w OWW dla swej ważności i skuteczności muszą być wysyłane w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, to jest poczty elektronicznej. Za oficjalny adres poczty elektronicznej strony uznają każdy adres podany do kontaktu w kwestiach sprzedaży na swoich stronach internetowych. Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz ma prawo zażądać od Klienta lub Odbiorcy podania adresu poczty elektronicznej. Postanowienie to nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ważności czynności prawnych z uwagi na ich formę.

 

 1. Niniejsze OWW podane są do wiadomości i dostępne dla kontrahentów Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz na stronie internetowej http://www.adgift.eu. O wszelkich zmianach OWW Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz informuje Klienta publikując treść zmian na stronie http://adgift.eu.

 

 

Niniejsza wersja OWW została sporządzona i wydana w Sokółce, a obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku.

 

Podpisane i zaakceptowane przez:

 

Współwłaścicieli Fabryka Reklam s.c. Grzegorz Otoka Ryszard Stasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16699

produktów
w ofercie

2 679

zadowolonych
klientów

12

wykwalifikowanych
pracowników

12

lat doświadczenia
w branży

Capt
Galeria K.
Imaestri
Radnall
WFA
Wildabout
Orange
LPGTECH
LECH
Lazer
INWIDO
GIZO
EUROWASH
DOJLIDY
DHL
CYNKOMET
CREDIT AGRICOLE
BRICO
BELARUS
ARCTIC
Alba
4Bau